iconSekretariat: 44 632 28 71 iconWypożyczalnia dla dorosłych: 605 566 075 iconWypożyczalnia dla dzieci: 506 681 843 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
social icon social icon social icon
Kontrast Font Font Font
Katalog online

Gry planszowe

 Bogata oferta różnorodnych gier planszowych dla wszystkich grup wiekowych.  

Użytkownik posiadający kartę biblioteczną może wypożyczyć w Bibliotece głównej
2 gry planszowe do domu na okres nie dłuższy niż 14 dni.

 

wykaz_gier_2024.pdf wykaz_gier_2024.pdf

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GIER PLANSZOWYCH

MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z gier planszowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie”, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z gier planszowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, zwanej dalej Biblioteką.

§ 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie: „Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie”.

Rozdział 2

Warunki i zasady korzystania z gier planszowych

§ 3. Możliwość wypożyczania gier planszowych mają wyłącznie Użytkownicy zapisani do Biblioteki z aktualnym kontem bibliotecznym. Z gier planszowych na miejscu mogą korzystać wszyscy Użytkownicy Biblioteki.

§ 4.

  1. Użytkownik, który zamierza korzystać z gier planszowych powinien zapoznać się z Regulaminem i podpisać oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
  2. W imieniu małoletniego Użytkownika, oświadczenie podpisuje opiekun prawny. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu.

§ 5. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację odwiedzin i wypożyczeń gier planszowych.

§ 6. Wypożyczanie i udostępnianie na miejscu gier planszowych jest bezpłatne.

§ 7. Gry planszowe Użytkownik może wypożyczyć i oddać tylko w Bibliotece głównej po okazaniu karty bibliotecznej.                    

§ 8. Użytkownik może wypożyczyć do 2 gier planszowych na okres nie dłuższy niż 14 dni.

§ 9.

  1. Istnieje możliwość zamówienia bądź rezerwowania gier planszowych.
  2. Zamówione bądź zarezerwowane ww. materiały biblioteczne należy odebrać w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji lub pozyskania informacji o ich dostępności.

§ 10.

  1. Na prośbę Użytkownika, można wydłużyć (prolongować) okres wypożyczania gier planszowych, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników.
  2. Łączny okres wypożyczenia ww. materiałów bibliotecznych, razem z prolongatą, nie może przekroczyć 28 dni.

§ 11. Gry planszowe mogą być udostępniane na miejscu  po uprzednim odnotowaniu tego przez bibliotekarza. Po skorzystaniu z gier planszowych Użytkownik zobowiązany jest oddać je bibliotekarzowi.

Rozdział 3

Przetrzymywanie gier planszowych

§ 12. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych gier planszowych.

§ 13. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych gier planszowych, Biblioteka nalicza opłatę  za każdy dzień przetrzymania ww. materiałów bibliotecznych w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.

Rozdział 4

Poszanowanie gier planszowych

§ 14. Wypożyczone  gry planszowe należy zwrócić w stanie, w jakim zostały wypożyczone.

§ 15. Każda gra planszowa zawiera specyfikację określającą jej pełne wyposażenie. Użytkownik powinien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Braki bądź uszkodzenia należy zgłosić przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń traktowane jest jako wypożyczenie kompletnej gry planszowej.

§ 16. Bibliotekarz odbierający od Użytkownika wypożyczone gry planszowe, jest zobowiązany sprawdzić ich stan zgodnie ze specyfikacją.  

§ 17.

  1. W razie zdekompletowania gry planszowej, Użytkownik odpowiada jak za utratę całej gry planszowej.
  2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub zdekompletowania gry planszowej Użytkownik wpłaca odszkodowanie, które bibliotekarz ustala według bieżącej szacunkowej wartości nabycia.
  3. Użytkownik może, za zgodą bibliotekarza dostarczyć w miejsce zagubionej, uszkodzonej, zniszczonej lub zdekompletowanej gry planszowej identyczną bądź inną grę planszową.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 18. Niniejszy Regulamin zamieszcza się na tablicach informacyjnych we wszystkich agendach oraz na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.belchatow.pl.

§ 19. Regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 3/2024 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.

2024-02-01regulamin_korzystania_z_gier_planszowych.pdfregulamin_korzystania_z_gier_planszowych.pdf

2024-02-01zarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenia_regulaminu_korzystania_z_gier_20240201_0002.pdfzarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenia_regulaminu_korzystania_z_gier.pdf

2024-02-01oswiadczenie.pdfoswiadczenie.pdf

2024-02-01oswiadczenie_opiekun_prawny.pdfoswiadczenie_opiekun_prawny.pdf

Wykaz gier 2024 r.

Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCLarixBIP
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 339945 odwiedzin