iconSekretariat: 44 632 28 71 iconWypożyczalnia dla dorosłych: 605 566 075 iconWypożyczalnia dla dzieci: 506 681 843 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
social icon social icon social icon
Kontrast Font Font Font
Katalog online

Regulamin wydarzeń kulturalno-oświatowych

 

REGULAMIN WYDARZEŃ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.    Niniejszy „Regulamin wydarzeń kulturalno-oświatowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie” określa zasady udziału w wydarzeniach kulturalno-oświatowych oraz zasady bezpieczeństwa podczas ich trwania.

§ 2.    Ilekroć w niniejszym „Regulaminie wydarzeń kulturalno-oświatowych Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie” jest mowa o:

1)   Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin wydarzeń kulturalno-oświatowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie”;

2)   Bibliotece lub Organizatorze – należy przez to rozumieć Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie;

3)   agendach – należy przez to rozumieć Bibliotekę główną i filie Biblioteki;

4)   Bibliotece głównej – należy przez to rozumieć siedzibę Biblioteki - ul. Kościuszki 9;

5)   filiach – należy przez to rozumieć: Filię nr 1 - ul. Rynek Grocholski 18, Filię nr 4 - ul. Turkusowa 7;

6)   wydarzeniu kulturalno-oświatowym lub wydarzeniu – należy przez to rozumieć organizowane lub współorganizowane przez Bibliotekę: finały konkursów, spotkania autorskie i inne, imprezy artystyczno-literackie, przedstawienia teatralne, warsztaty, wernisaże wystaw, lekcje biblioteczne i wycieczki oraz inne formy działalności kulturalno-oświatowej;

7)   Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która bierze udział w wydarzeniu.

Rozdział 2

Zgłoszenia, zasady uczestnictwa, zmiana terminu lub odwołanie wydarzenia

§ 3. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4.    Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne.

§ 5.    Wydarzenia organizowane są w agendach oraz w innych miejscach do tego wyznaczonych.

§ 6.    Zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu należy dokonać w sposób podany w informacji
o danym wydarzeniu.

§ 7.    W trakcie wydarzenia opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 13 sprawuje opiekun prawny, a w przypadku grupy zorganizowanej opiekun grupy. W sytuacji pozostawienia osoby małoletniej bez opieki, opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na udział dziecka
w wydarzeniu. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8.    Organizator zastrzega sobie prawo:

1)   ograniczenia liczby Uczestników wydarzenia w zależności od jego rodzaju, warunków lokalowych, bezpieczeństwa oraz zasobów kadrowych, o czym Uczestnicy będą powiadomieni w informacji o danym wydarzeniu;

2)   do wprowadzania zmian w harmonogramie i terminach wydarzeń oraz do odwołania danego wydarzenia z przyczyn niezależnych od niego.

§ 9.    Uczestnikowi wydarzenia zaleca się skorzystanie z szatni.

Rozdział 3

Zasady bezpieczeństwa

§ 10.  Biblioteka zapewnia Uczestnikowi wydarzenia zaplecze higieniczno-sanitarne, właściwe warunki przeciwpożarowe oraz  pomoc przedmedyczną.

§ 11.  Podczas wydarzenia, a w szczególności w trakcie ewakuacji, Uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się poleceniom przedstawiciela Organizatora.

§ 12.  Organizator ma prawo odmówić wstępu i udziału w wydarzeniu osobie, która swoim zachowaniem może zagrażać prawidłowemu przebiegowi danego wydarzenia lub bezpieczeństwu pozostałych Uczestników.

§ 13.  W trakcie wydarzenia zabrania się zachowań, mogących zakłócić jego przebieg.

§ 14.  Uczestnikowi wydarzenia zabrania się niszczenia mienia Biblioteki.

§ 15.  Za powstałe ewentualne szkody odpowiada Uczestnik, który dokonał zniszczenia,
a w przypadku Uczestnika małoletniego opiekun prawny.

Rozdział 4

Dane osobowe przetwarzane przez Bibliotekę

§ 16. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

§ 17. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka, ul. Kościuszki 9,
97-400 Bełchatów.

§ 18. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@biblioteka.belchatow.pl.

§ 19. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzeń kulturalno-oświatowych, wizerunek utrwalony, rozpowszechniany, publikowany będzie
w dowolnych mediach, w tym na portalach internetowych i w serwisach społecznościowych, w publikacjach oraz wydawnictwach Biblioteki w celu informacyjno-promocyjnym związanym z działalnością kulturalno-oświatową Biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

§ 20.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dobrowolne. W przypadku osoby małoletniej zgody udziela opiekun prawny.

§ 21. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestnika wydarzenia nie będzie wykorzystany
w celach zarobkowych, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługuje mu jakiekolwiek roszczenie, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

§ 22. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu wydarzenia dowolną techniką (w tym nagranie audio oraz wideo) oraz późniejsze nieodpłatne przechowywanie
i odtwarzanie utrwalonego materiału – zarówno w całości, jak i we fragmentach.

§ 23. Zgodnie z art. 81 ust.2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Organizator nie musi uzyskać zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika wydarzenia, gdy stanowi on jedynie szczegół całości, tzn. służy zaprezentowaniu wydarzenia, a nie Uczestnika tego wydarzenia. Rozpowszechnianie poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora nie wymaga zgody, jeśli wizerunek osoby stanowi jedynie element przedstawionej całości. Rozpowszechnianie możliwe jest także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie
i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informację o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

§ 24. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa

§ 25. Biblioteka udostępnia dane osobowe podmiotowi, z którym została podpisała umowa powierzenia danych.

§ 26. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu społecznościowego Facebook.

§ 27. Dane osobowe Uczestnika wydarzenia przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, wizerunek do momentu wycofania zgody.

§ 28. Uczestnik wydarzenia ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania.

§ 29. Uczestnik wydarzenia ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

§ 30. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy Uczestnik wydarzenia może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, ma również prawo do złożenia skargi w związku
z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 31. Skargi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie Biblioteki.

§ 32. Rozstrzyganie kwestii szczególnych należy do kompetencji dyrektora Biblioteki lub upoważnionej przez niego osoby.

§ 33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 34. Niniejszy Regulamin, komunikaty oraz informacje kierowane do Uczestników wydarzeń umieszczane są na tablicach informacyjnych we wszystkich agendach, na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.belchatow.pl oraz mogą być udostępnianie
 w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube.

§ 35. Regulamin, wprowadzony zarządzeniem nr 17/2022 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.

 

zalacznik_nr_1_22.pdf zalacznik_nr_1.pdf

regulamin_wydarzeN_kulturalno_22.pdf regulamin_wydarzen_kulturalno-oswiatowych.pdf

Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCLarixBIP
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 331175 odwiedzin