iconSekretariat: 44 632 28 71 iconWypożyczalnia dla dorosłych: 605 566 075 iconWypożyczalnia dla dzieci: 506 681 843 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
social icon social icon social icon
Kontrast Font Font Font
Katalog online

Program działania w latach 2021-2028

Program działania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie 

 

 

Program działania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie w latach 2021-2028

I. WSTĘP
 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie jest samorządową, posiadającą osobowość prawną instytucją kultury podlegającą wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora, którym jest Miasto Bełchatów. W swych działaniach Biblioteka uwzględnia kierunki rozwoju Miasta Bełchatowa. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Biblioteki. Siedzibą Biblioteki zgodnie ze Statutem uchwalonym przez Radę Miejską 28 stycznia 2016 r. jest Miasto Bełchatów. Zlokalizowana jest przy ulicy Kościuszki 9. Ponadto w jej skład wchodzą cztery filie. Filie te tworzą sieć w zakresie usług bibliotecznych, informatycznych i kulturalnych dla mieszkańców miasta i powiatu. Zbiory biblioteczne stanowi literatura pisarzy polskich i obcych. Literatura dla dzieci i młodzieży. Literatura popularno-naukowa. Obszerny zestaw lektur szkolnych, a w czytelni encyklopedie, leksykony, słowniki, czasopisma. Biblioteka prócz wypożyczalni dla dorosłych, dzieci, czytelni, salki dla najmłodszych wyposażona została w Czytelnię Internetową. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw zaspokajaniu potrzeb użytkowników, Biblioteka udostępnia dla wszystkich czytelników audiobooki, e-booki, filmy, zapisy spektakli na DVD oraz muzykę na płytach CD.

 
II. MISJA BIBLIOTEKI
 
Główną misją Biblioteki jest stworzenie przyjaznego miejsca zaspokajającego potrzeby czytelnicze ogółu społeczeństwa. Zapewnienie dostępu do wszelkiego rodzaju informacji poprzez udostępnianie książek, czasopism oraz usług nowoczesniej technologii informatycznej. Stwarzanie warunków do rozwoju i odkrywania wartości czytelniczych dorosłych i dzieci oraz promowanie działań związanych z szeroko pojmowanym pojęciem kultury, nauki i sztuki.
 
III. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I KIERUNKI ROZWOJU BIBLIOTEKI
1. Szczegółowe zadania Biblioteki określa Statut, zgodnie z którym do zadań zaliczamy w szczególności: 
• gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych;
• obsługa użytkowników, przede wszystkim w zakresie udostępniania zbiorów informacji;
• pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń
międzybibliotecznych, opracowanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów, zwłaszcza związanych z promocją regionu i literatury;
• udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej bibliotekom publicznym z terenu powiatu bełchatowskiego;
• sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji przez biblioteki publiczne z terenu powiatu bełchatowskiego zadań merytorycznych, wynikający z ustawy o bibliotekach;
• organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z użytkownikiem Biblioteki, służących popularyzowaniu literatury, sztuki, nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego miasta i powiatu;
• współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności miasta i powiatu;
• podejmowanie innych działań dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta i powiatu.

2. Dostosowanie oferty Biblioteki do potrzeb użytkowników:
• prowadzenie działalności kulturalnej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych;
• organizowanie wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, wystaw artystycznych, spotkań autorskich, konkursów, koncertów, lekcji bibliotecznych, prelekcji;
• udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych (Światowy Dzień Książki, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom, Mała Książka-Wielki Człowiek, Jak nie czytam, jak czytam itp.);
• wzbogacanie i udoskonalanie oferty o usługi mobilne.

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej:
• udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych w tym kwerendy;
• opracowywanie nowości książkowych;
• prowadzenie, uzupełnianie i melioracja katalogu;
• sporządzanie zestawień bibliograficznych na tematy zgłaszane przez czytelników.

4. Promocja biblioteki i czytelnictwa:
a) podejmowanie działań mających na celu utrzymanie i rozwój efektów czytelnictwa poprzez:
• przyjmowanie wycieczek szkolnych i przedszkolnych;
• wykorzystanie w pracy z najmłodszymi czytelnikami metod i form jakimi są:
- zajęcia plastyczne,
- lekcje biblioteczne,
- organizacja zajęć podczas ferii i wakacji,
- czytanie m.in. bajek,
- prowadzenie warsztatów literackich,
• rozwijanie współpracy z jednostkami kultury na terenie miasta i powiatu bełchatowskiego;
• rozwijanie współpracy z placówkami oświatowymi poprzez zapraszanie na wspólne zajęcia kulturalno-edukacyjne;
• modernizacja i aktualizacja strony internetowej;
• prowadzenie mediów społecznościowych;
• współpraca z lokalnymi powiatowymi mediami.

5. Prowadzenie działalności instruktażowo-szkoleniowej:
 
• analiza działalności Biblioteki w zakresie czytelnictwa i form jego popularyzacji;
• w miarę możliwości organizacja cyklicznych spotkań szkoleniowych dla pracowników Biblioteki;
• doskonalenie i rozbudowa warsztatu informacyjnego.

IV. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

• źródłem finansowania działalności Biblioteki jest dotacja Organizatora;
• środki pozyskane z programów i innych funduszy krajowych i zagranicznych dostępnych dla bibliotek publicznych;
• przychody z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży, najmu i dzierżawy;
• dotacje z budżetu państwa;
• środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
• środki otrzymane z innych źródeł.

V. PODSUMOWANIE

Program zawiera podstawowe kierunki organizacji i funkcjonowania Biblioteki, należy jednak zauważyć, iż Biblioteka XXI wieku to miejsce specyficzne, ośrodek rozwijania i krzewienia kultury na wielu płaszczyznach. To nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książki. Kontakt z biblioteką i z książką zapewnia rozwój zainteresowań czytelniczych, wzbogaca wiedzę, wychowanie, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy, pozwala na trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne, zwiększa umiejętności korzystania ze źródeł informacji. Ważne jest, aby mieszkańcy chętnie i aktywnie uczestniczyli w życiu Biblioteki. Wyrażali opinie, zgłaszali swoje oczekiwania. Biblioteka powinna stanowić również atrakcyjne miejsce dla kreatywnego spędzenia wolnego czasu oraz zachęcać czytelników, aby korzystali z bogatej oferty nie tylko w celu zaspokojenia potrzeby obcowania z książką, ale też, aby mieli możliwość uczestnictwa w innych proponowanych przedsięwzięciach. Ma być miejscem, w którym można spotkać się z innymi miłośnikami literatury, sztuki, miejscem w którym można odpocząć, wyciszyć się, odnaleźć się w nadzwyczajnym świecie książki.

 

 

program_dzialania_mipbp_w_latach_2021_2028.pdf program_dzialania_mipbp_w_latach_2021_2028.pdf

Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCLarixBIP
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 331177 odwiedzin