iconSekretariat: 44 632 28 71 iconWypożyczalnia dla dorosłych: 605 566 075 iconWypożyczalnia dla dzieci: 506 681 843 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
social icon social icon social icon
Kontrast Font Font Font
Katalog online

Ochrona danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane także RODO).

W związku z tym informujemy o możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o zasadach na jakich będzie się to odbywało (art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Kto będzie administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych będzie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów. Kontakt pod adresem e-mail: inspektor@biblioteka.belchatow.pl.

Od kogo możemy pobrać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe możemy pobrać od osoby, której dane dotyczą lub od rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej) oraz z innych źródeł. Dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe (adres zamieszkania) możemy pobrać z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL.

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane osobowe i jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • prowadzenia bieżącej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
 • realizacji dostaw, usług na podstawie zawartej umowy lub realizacji obowiązków wynikających
  z umowy o dzieło 
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c),
 • udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych, w tym dochodzenia roszczeń, statystycznych, zaspokajania i rozwijania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury(promocji czytelnictwa) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) Podstawą prawną przetwarzania są: ustawa o bibliotekach, ustawa o statystyce publicznej, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Kodeks cywilny. Wykorzystanie adresu e-mail oraz nr telefonu podyktowane jest potrzebą kontaktu i możliwością korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). W przypadku osoby małoletniej zgody udziela rodzic/opiekun prawny. Podanie danych kontaktowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w ww. celu,
 • organizacji i przeprowadzenia wydarzeń kulturalno-oświatowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku osoby małoletniej zgody udziela rodzic/opiekun prawny.
 • obsługi korespondencji tradycyjnej i elektronicznej z Administratorem w związku z realizacją zadań ustawowych biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • prowadzenia serwisu BIP oraz popularyzacji i promocji działań biblioteki oraz czytelnictwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Dane szczególnych kategorii – dotyczących zdrowia przetwarzane będą w celu:

 • skorzystania z usługi wypożyczania cyfrowych książek mówionych na urządzeniu Czytak 4 lub rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych wobec biblioteki na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach).

Wizerunek – jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – zostanie rozpowszechniany, publikowany
w dowolnych mediach, w tym na portalach internetowych i w serwisach społecznościowych, w publikacjach oraz naszych wydawnictwach w celu informacyjno-promocyjnym związanym z działalnością kulturalno-oświatową biblioteki. Zapewniamy, że wizerunek nie będzie wykorzystany w celach zarobkowych, a z tytułu jego użycia nie przysługuje Państwu jakiekolwiek roszczenie, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Dbamy o to, aby zamieszczane przez nas materiały zawierające wizerunek były  zgodne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Komu możemy przekazać i powierzyć Państwa dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być powierzone podmiotom z którymi podpiliśmy umowę powierzenia danych, w tym podmiotowi dostarczającemu i wspierającemu system komputerowy w celu obsługi użytkowników. Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.

Jak długo możemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w bibliotece lub do momentu wycofania zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dane osobowe przechowywane będą przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych osobowych?

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie tych celów nie będzie możliwe. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku jest dobrowolna.
 2. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (jeżeli są przetwarzane w powszechnie obowiązującym formacie elektronicznym, a podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa). Możemy usunąć Państwa dane osobowe, jeśli nie posiadają Państwo zobowiązań wobec Biblioteki lub dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 3. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Jeżeli są Państwo naszymi czytelnikami cofnięcie zgody na przetwarzanie danych kontaktowych ograniczy zakres świadczonych przez nas usług.
 4. W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą dla nas niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się do nas zwrócić z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, mają Państwo prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCLarixBIP
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 339942 odwiedzin