iconSekretariat: 44 632 28 71 iconWypożyczalnia dla dorosłych: 516 355 804 iconWypożyczalnia dla dzieci: 506 681 843 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
social icon social icon social icon
Kontrast Font Font Font
Katalog online

Regulamin wydarzeń kulturalno-oświatowych na czas obowiązywania stanu epidemii

 

 

REGULAMIN WYDARZEŃ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE NA CZAS OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII


Rozdział 1


Przepisy ogólne

§ 1. Niniejszy „Regulamin wydarzeń kulturalno-oświatowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na czas obowiązywania stanu epidemii” określa zasady udziału
w wydarzeniach kulturalno-oświatowych oraz zasady bezpieczeństwa podczas ich trwania.
§ 2. Ilekroć w niniejszym „Regulaminie wydarzeń kulturalno-oświatowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na czas obowiązywania stanu epidemii” jest mowa o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin wydarzeń kulturalno-oświatowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na czas obowiązywania stanu epidemii”;
2) Bibliotece lub Organizatorze – należy przez to rozumieć Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie;
3) agendach – należy przez to rozumieć Bibliotekę główną i filie Biblioteki;
4) Bibliotece głównej – należy przez to rozumieć siedzibę główną Biblioteki - ul. Kościuszki 9;
5) filiach – należy przez to rozumieć: Filię nr 1 - ul. Rynek Grocholski 18, Filię nr 2 - os. Dolnośląskie 204B,
Filię nr 3 - ul. Okrzei 45, Filię nr 4 - ul. Turkusowa 7;
6) wydarzeniu kulturalno-oświatowym lub wydarzeniu – należy przez to rozumieć organizowane lub współorganizowane przez Bibliotekę: finały konkursów, spotkania autorskie i inne, imprezy artystyczno-literackie, przedstawienia teatralne, warsztaty, wernisaże wystaw, lekcje biblioteczne i wycieczki oraz inne formy działalności kulturalno-oświatowej;
7) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która bierze udział w wydarzeniu.

Rozdział 2


Zgłoszenia, zasady uczestnictwa, zmiana terminu lub odwołanie wydarzenia
§ 3. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 4. Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne.
§ 5. Wydarzenia organizowane są w agendach oraz w innych miejscach do tego wyznaczonych.
§ 6. Zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu należy dokonać w sposób podany w informacji o danym wydarzeniu.
§ 7. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, organizowane wydarzenie może przybrać formę on-line.
§ 8. W trakcie wydarzenia opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 13 sprawuje rodzic lub opiekun prawny, a w przypadku grupy zorganizowanej opiekun grupy. W sytuacji pozostawienia osoby małoletniej bez opieki, rodzic lub opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na udział dziecka w wydarzeniu. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 9. W związku z ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2 uczestniczyć w wydarzeniu może Uczestnik, który złoży każdorazowo przed wydarzeniem pisemne oświadczenie, w którym poświadczy, że nie przejawia objawów chorobowych, nie jest osobą zakażoną, nikt z członków najbliższej rodziny, ani osób z którymi wspólnie zamieszkuje, nie przebywa
na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz w ciągu ostatnich 14 dni, nie miał kontaktu z osobą
z potwierdzonym zakażeniu koronawirusem oraz udostępni Bibliotece dane osobowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego. W przypadku osoby małoletniej pisemne oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny, a w przypadku grupy zorganizowanej opiekun grupy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu.
§ 10. Organizator zastrzega sobie prawo:
1) ograniczenia liczby Uczestników wydarzenia w zależności od jego rodzaju, warunków lokalowych, bezpieczeństwa oraz zasobów kadrowych, o czym Uczestnicy będą powiadomieni w informacji o danym wydarzeniu;
2) do wprowadzania zmian w harmonogramie i terminach wydarzeń oraz do odwołania danego wydarzenia z przyczyn niezależnych od niego.
§ 11. Dla Uczestnika wydarzenia szatnia jest obowiązkowa.


Rozdział 3


Zasady bezpieczeństwa
§ 12. W Bibliotece Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest mieć zakryte usta i nos, np. maseczką, przyłbicą, odzieżą
lub jej częścią oraz zdezynfekować ręce. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy dzieci do ukończenia piątego roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: 1) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim; 2) trudności
w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
§ 13. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest zachować w kontaktach z innymi osobami dystans społeczny wymagany przepisami prawa oraz bezwzględnie stosować się do instrukcji wydawanych przez Organizatora i instrukcji Głównego Inspektoratu Sanitarnego wywieszonych w Bibliotece.
§ 14. Biblioteka zapewnia Uczestnikowi wydarzenia zaplecze higieniczno-sanitarne, właściwe warunki przeciwpożarowe oraz pierwszą pomoc.
§ 15. Podczas wydarzenia, a w szczególności w trakcie ewakuacji, Uczestnicy bezwzględnie podporządkowują
się poleceniom przedstawiciela Organizatora.
§ 16. Organizator ma prawo odmówić wstępu i udziału w wydarzeniu osobie, która swoim zachowaniem może zagrażać prawidłowemu przebiegowi danego wydarzenia lub bezpieczeństwu pozostałych Uczestników, a w szczególności osobie, u której wystąpią wyraźne oznaki choroby tj. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu.
§ 17. W trakcie wydarzenia zabrania się zachowań, mogących zakłócić jego przebieg.
§ 18. Uczestnikowi wydarzenia zabrania się niszczenia mienia Biblioteki.
§ 19. Za powstałe ewentualne szkody odpowiada Uczestnik, który dokonał zniszczenia, a w przypadku Uczestnika małoletniego jego rodzic lub opiekun prawny.


Rozdział 4

Dane osobowe przetwarzane przez Bibliotekę
§ 20. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 21. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka, ul. Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów.
§ 22. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@biblioteka.belchatow.pl. § 23. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzeń kulturalno-oświatowych, wizerunek utrwalony, rozpowszechniany, publikowany będzie w dowolnych mediach, w tym na portalach internetowych
i w serwisach społecznościowych, w publikacjach oraz wydawnictwach Biblioteki w celu informacyjno-promocyjnym związanym z działalnością kulturalno-oświatową Biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
§ 24. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu) przetwarzane będą w związku z ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2 w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
art. 6 ust. 1 lit. d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) a dane szczególnej kategorii dotyczące zdrowia w celu ochrony przed zagrożeniem zdrowia, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi) wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
§ 25. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dobrowolne. Zgoda ta nie będzie ograniczona czasowo ani terytorialnie. W przypadku osoby małoletniej zgody udziela rodzic lub opiekun prawny. Oświadczenie dostępne będzie przed zorganizowanym wydarzeniem kulturalno-oświatowym.
§ 26. Podanie danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii dotyczących zdrowia w związku z ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2 jest niezbędne.
§ 27. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestnika wydarzenia nie będzie wykorzystany w celach zarobkowych,
a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługuje mu jakiekolwiek roszczenie,
w szczególności prawo do wynagrodzenia.
§ 28. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu wydarzenia dowolną techniką (w tym nagranie audio
oraz wideo) oraz późniejsze nieodpłatne przechowywanie i odtwarzanie utrwalonego materiału – zarówno w całości,
jak i we fragmentach. § 29. Zgodnie z art. 81 ust.2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Organizator
nie musi uzyskać zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika wydarzenia, gdy stanowi on jedynie szczegół całości, tzn. służy zaprezentowaniu wydarzenia, a nie Uczestnika tego wydarzenia. Rozpowszechnianie poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora,
w publikacjach Organizatora nie wymaga zgody, jeśli wizerunek osoby stanowi jedynie element przedstawionej całości. Rozpowszechnianie możliwe jest także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informację o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
§ 30. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiot,
z którym Biblioteka podpisała umowę powierzenia danych.
§ 31. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.
§ 32. Dane osobowe Uczestnika wydarzenia przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, wizerunek do momentu wycofania zgody.
Dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu) podane w związku z ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2 przechowywane będą do 14 dni po zakończeniu wydarzenia.
§ 33. Uczestnik wydarzenia ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania. W związku z ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2 Uczestnik wydarzenia ma prawo do usunięcia danych osobowych jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
§ 34. Uczestnik wydarzenia ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
§ 35. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy Uczestnik wydarzenia może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Rozdział 5


Przepisy końcowe
§ 36. Skargi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie Biblioteki.
§ 37. Rozstrzyganie kwestii szczególnych należy do kompetencji dyrektora Biblioteki lub upoważnionej przez niego osoby.
§ 38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 39. W czasie stanu epidemii przestaje obowiązywać „Regulamin wydarzeń kulturalno-oświatowych
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie” wprowadzony zarządzeniem nr 21/2019.
§ 40. Niniejszy Regulamin, komunikaty oraz informacje kierowane do Uczestników wydarzeń umieszczane
są na tablicach informacyjnych we wszystkich agendach, na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.belchatow.pl oraz w serwisie społecznościowym - Facebook.
§ 41. Regulamin, wprowadzony zarządzeniem nr 22/2020 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, wchodzi w życie z dniem 25 września 2020 r.

  zalacznik_nr_1_regulamin_wydarzen.pdfzalacznik_nr_1_regulamin_wydarzen.pdf  zalacznik_nr_1_regulamin_wydarzen.pdf zalacznik_nr_2_regulamin_wydarzen.pdf

 

Regulamin wydarzeń kulturalno-oświatowych na czas obowiązywania stanu epidemiiRegulamin wydarzeń kulturalno-oświatowych na czas obowiązywania stanu epidemi

 

 

Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCLarixBIP
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 122499 odwiedzin