iconSekretariat: 44 632 28 71 iconWypożyczalnia dla dorosłych: 516 355 804 iconWypożyczalnia dla dzieci: 506 681 843 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
social icon social icon social icon
Kontrast Font Font Font
Katalog online

Regulamin korzystania z materiałów i usług na czas obowiązywania stanu epidemii

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG

MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE

NA CZAS OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII

(tekst jednolity)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1.   Niniejszy „Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na czas obowiązywania stanu epidemii” określa warunki  i zasady korzystania z materiałów i usług  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie.

§ 2.   Ilekroć w niniejszym „Regulaminie korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na czas obowiązywania stanu epidemii” jest mowa o:

1)        Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin korzystania z materiałów

i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na czas obowiązywania stanu epidemii”;

2)        Bibliotece – należy przez to rozumieć Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie;

3)        agendach – należy przez to rozumieć Bibliotekę główną i filie Biblioteki;

4)        Bibliotece głównej – należy przez to rozumieć siedzibę główną Biblioteki

- ul. Kościuszki 9;

5)        filiach – należy przez to rozumieć: Filię nr 1 - ul. Rynek Grocholski 18, Filię nr 2

- os. Dolnośląskie 204B, Filię nr 3 - ul. Okrzei 45, Filię nr 4 - ul. Turkusowa 7;

6)        Użytkowniku –– należy przez to rozumieć osobę, która spełnia warunki uprawniające, zgodnie z Regulaminem, do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych lub osobę, która jest rodzicem lub opiekunem prawnym małoletniego;

7)        materiałach bibliotecznych – należy przez to rozumieć dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: dokumenty graficzne, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne;

8)        (uchylony);

9)        karcie zobowiązania – należy przez to rozumieć dokument zawierający:

a)  dane osobowe Użytkownika: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, PESEL, adres stałego zameldowania (na karcie zobowiązania – adres zamieszkania) i adres korespondencji, grupa statystyczna, telefon kontaktowy, adres e-mail, numer karty bibliotecznej (na karcie zobowiązania – legitymacja), data zapisu oraz w przypadku małoletniego Użytkownika dodatkowo dane osobowe opiekuna prawnego: nazwisko i imię (imiona), PESEL, adres zameldowania (na karcie zobowiązania – adres zamieszkania) , telefon kontaktowy i adres e-mail,

b)  pouczenie Użytkownika o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art.233 k.k.),

c)  oświadczenie Użytkownika o znajomości i przestrzeganiu postanowień Regulaminu,

d)  zgodę Użytkownika na przetwarzanie danych kontaktowych (nr telefonu,                    adres e-mail);

10)    karcie bibliotecznej – należy przez to rozumieć kartę umożliwiającą wypożyczanie oraz korzystanie z innych usług bibliotecznych;

11)    dokumencie tożsamości – należy przez to rozumieć dokument urzędowy ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług bibliotecznych. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imię (imiona), data  urodzenia, PESEL.

Rozdział 2

Warunki i zasady korzystania z Biblioteki

 

§ 3.   Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem usług wyszczególnionych w cenniku. 

§ 4.   Działalność Biblioteki ogranicza się do wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych. Wszelkie inne usługi świadczone przed stanem epidemii zostają zawieszone do odwołania.

§ 5.   Biblioteka otwarta jest dla Użytkowników od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 i 14.00-17.00, a w sobotę w godz. 8.00-12.00 i 12.30-15.00.

§ 5a. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć lub ograniczyć godziny otwarcia Biblioteki
z powodu awarii, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

§ 6.   Od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-14.00 oraz w sobotę w godzinach 12.00-12.30 obowiązuje przerwa przeznaczona na dezynfekcję, w czasie której Biblioteka jest nieczynna.

§ 7.   W Bibliotece wypożyczenia i zwroty odbywają się od poniedziałku do piątku oraz
w Bibliotece głównej pierwszą i piątą sobotę miesiąca, w Filii nr 2 w drugą sobotę miesiąca,
w Filii nr 3 trzecią sobotę miesiąca, w Filii nr 4 w czwartą sobotę miesiąca. 

§ 8. (uchylony).

§ 9. (uchylony).

§ 10.  Przy zapisie zgłaszający się:

1)     okazuje dokument tożsamości,

2)     podpisuje kartę zobowiązania,

3)     otrzymuje kartę biblioteczną.

§ 11.   Małoletniego Użytkownika zapisuje rodzic/opiekun prawny, który odpowiada za niego
i wypożyczone przez niego materiały biblioteczne.

§ 12.   Podpisanie przez Użytkownika karty zobowiązania jest równoznaczne
z poświadczeniem odbioru karty bibliotecznej, którą Użytkownik może posługiwać się we wszystkich agendach. Utratę karty bibliotecznej Użytkownik zgłasza w dowolnej agendzie, co spowoduje zablokowanie konta i uniemożliwienie korzystania z niej przez osoby trzecie.

§ 13.   Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych zawartych w karcie zobowiązania.

§13a. Bibliotekarz może odmówić obsługi Użytkownika, który nie posiada zaktualizowanych danych osobowych na karcie zobowiązania oraz aktualnej karty bibliotecznej.

§ 14.   Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia jej utraty przez właściciela.

§ 14a. Użytkownik ma dostęp do katalogu online (OPAC) i swojego konta internetowego. Do aktywacji konta internetowego niezbędny jest login i hasło, które należy odebrać w dowolnej agendzie. 

§ 15.   W Bibliotece obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych, palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników. Nie obsługuje się: osób nietrzeźwych, niestosujących się do norm społecznych.

§ 16.   Biblioteka nie odpowiada za rzeczy Użytkownika pozostawione na jej terenie.

Rozdział 3

Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych

 

§ 17.  Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację Użytkowników, wypożyczeń książek, audiobooków i filmów.

§ 18.  Wypożyczenia i zwroty odbywają się tylko na wyznaczonych stanowiskach obsługi.

§ 19.  Użytkownik ma możliwość korzystania z wolnego dostępu do księgozbioru po uprzednim skorzystaniu z szatni i zdezynfekowaniu rąk.

§19a. Biblioteka może ograniczyć wolny dostęp do materiałów bibliotecznych, w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej.

§ 20.   Wypożyczenia odbywają się za okazaniem karty bibliotecznej. Bibliotekarz może zażądać okazania dokumentu tożsamości.

§ 21.   W każdej agendzie Użytkownik może wypożyczyć do 4 książek i do 4 czasopism,
z wyjątkiem czasopism bieżących, dzienników, roczników oprawnych i archiwalnych, prasy regionalnej oraz zbiorów regionalnych. Ponadto, w Bibliotece głównej w Wypożyczalni dla dorosłych (ul. Kościuszki 9) może wypożyczyć maksymalnie 4 audiobooki i 4 filmy.

§ 22. Rekomenduje się wypożyczanie książek, audiobooków i filmów po wcześniejszym ich zamówieniu bądź zarezerwowaniu, mailowo, telefonicznie lub przez system biblioteczny.

§ 23.   (uchylony).

§ 24.   Książki lub audiobooki, zamówione bądź zarezerwowane, należy odebrać w danej agendzie przed upływem 7 dni od dokonania rezerwacji lub pozyskania informacji o ich dostępności. Zamówione bądź zarezerwowane filmy należy odebrać w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji lub pozyskania informacji o ich dostępności. Nieodebranie
ww. materiałów bibliotecznych w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia lub rezerwacji.

§ 25.   (uchylony).

§ 26. (uchylony).

§ 27.   Książki, audiobooki i czasopisma wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Filmy na okres nie dłuższy niż 7 dni.

§ 28.   Biblioteka może – przed upływem terminu, o którym mowa w §27 wydłużyć, na prośbę Użytkownika, termin zwrotu materiałów bibliotecznych, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników. Wypożyczenie można prolongować: osobiście, telefonicznie, drogą mailową lub po zalogowaniu się w systemie bibliotecznym, gdzie jeden tytuł można prolongować 3-krotnie. Po upływie ww. terminu materiały biblioteczne należy oddać.

§ 29. Biblioteka może żądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed terminem określonym w §27, jeśli jest na nie zapotrzebowanie ze strony innych Użytkowników.

§ 30. (uchylony).

§ 31.               Wypożyczone materiały biblioteczne można oddać tylko w tej agendzie, w której zostały wypożyczone.

§ 32.               Biblioteka może czasowo udostępniać Użytkownikowi wykupiony przez nią dostęp                   do książek on-line na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

§32a. Biblioteka umożliwia wypożyczanie odtwarzacza cyfrowej książki mówionej Czytak 4 osobom niewidomym i słabowidzącym na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

Rozdział 4

Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

 

§ 33.   Za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad termin nalicza się opłatę
w wysokości zgodnej z cennikiem.

§ 34.   Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysłanej mu korespondencji informującej w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych.

§ 35.   Wysłaną przez Bibliotekę korespondencję, pod podany przez Użytkownika ostatni adres, uważa się za doręczoną po upływie 7 dni od daty wysłania.

§ 36.   Jeśli Użytkownik, mimo upomnienia, odmawia oddania materiałów bibliotecznych oraz uiszczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 37.   Biblioteka nie ma obowiązku przypominać Użytkownikowi o terminie zwrotu wypożyczonych przez niego materiałów bibliotecznych.

§ 38.   Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz nieuregulowanie należnych opłat skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego i utratą prawa do korzystania z wszelkich usług Biblioteki, do czasu uregulowania zobowiązań.

§ 39.   Wszelkie zobowiązania finansowe wobec Biblioteki, Użytkownik może wpłacić w dowolnej agendzie lub na rachunek bankowy Biblioteki.  

Rozdział 5

Poszanowanie materiałów bibliotecznych

 

§ 40.   Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych. Ma też obowiązek zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

§ 41.   Użytkownikowi zabrania się dezynfekcji wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

§ 42.   Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiału bibliotecznego Użytkownik wpłaca do kasy Biblioteki odszkodowanie. Bibliotekarz ustala wysokość odszkodowania z uwzględnieniem wartości antykwarycznej i stopnia uszkodzenia lub zniszczenia materiału bibliotecznego.

§ 43.   W razie zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia jednego z woluminów wypożyczonego wydawnictwa wielotomowego Użytkownik odpowiada jak za utratę całości wydawnictwa.

§ 44.   Użytkownik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć w miejsce zagubionych, zniszczonych lub uszkodzonych materiałów bibliotecznych, inne nie mniejszej wartości, przydatne Bibliotece.

Rozdział 6

Kaucje

 

§ 45.   Użytkownik, który nie posiada stałego zameldowania na terenie powiatu bełchatowskiego, jest zobowiązany do wpłacenia zryczałtowanej kaucji w wysokości zgodnej z cennikiem. Wpłaty może dokonać w dowolnej agendzie.

§ 46.   Użytkownik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym agendę,
w której chce dokonać wycofania, co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.

§ 47.   Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu.

§ 48.   Kaucja przechodzi na rzecz Biblioteki:

1)     po roku od zaprzestania korzystania Użytkownika z wypożyczalni,

2)     w przypadku zaliczenia jej na poczet zobowiązań Użytkownika wobec Biblioteki.

§ 49.   Odpowiednie porozumienia zawarte pomiędzy Biblioteką a innymi podmiotami (np. szkołami) zwalniają Użytkowników z wpłaty kaucji.

Rozdział 7

Dane osobowe przetwarzane przez Bibliotekę

 

§ 50.   Biblioteka zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 51.   Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Biblioteka, ul. Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów.

§ 52.   Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@biblioteka. belchatow.pl.

§ 53.   Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych, w tym dochodzenia roszczeń, statystycznych, zaspokajania

i rozwijania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Podstawą prawną przetwarzania są: ustawa o bibliotekach, ustawa

o statystyce publicznej, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Kodeks cywilny.

§ 54.   Dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu) przetwarzane są w celach: kontaktu

i możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). W przypadku osoby małoletniej zgody udziela rodzic/opiekun prawny.

§ 55.   Podanie przez Użytkownika danych osobowych zawartych w § 2 pkt 9 lit. a Regulaminu za wyjątkiem telefonu kontaktowego i adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Biblioteki. Podanie danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne.

§ 56.   Biblioteka może pobrać dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej) oraz dane kontaktowe z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL. 

§ 57.   Odbiorcą danych osobowych Użytkownika Biblioteki jest podmiot dostarczający i wspierający system komputerowy Biblioteki w celu obsługi, z którym Biblioteka podpisała umowę powierzenia danych oraz mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

§ 58.   Dane osobowe Użytkownika Biblioteki przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

§ 59.   Użytkownik Biblioteki ma prawo dostępu do treści podanych danych, ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 60.   Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych kontaktowych        (adres e-mail, nr telefonu), w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody przez Użytkownika ograniczy zakres świadczonych przez Bibliotekę usług.

§ 61.   Biblioteka może usunąć dane Użytkownika z bazy Użytkowników, jeśli nie posiada on zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 62.   W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy Użytkownik może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 8

Zasady bezpieczeństwa

 

§ 63.   W Bibliotece obowiązuje limit jednocześnie przebywających Użytkowników. Liczbę Użytkowników określa Dyrektor zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.  Szczegółowe informacje umieszcza się przy wejściach do każdej z agend. Rodzica/opiekuna prawnego wraz z małoletnimi rozumie się jako jednego Użytkownika.

§ 64. (uchylony).

§ 64a. Użytkownik przebywa w Bibliotece na czas niezbędny do zwrotu i wypożyczenia materiałów bibliotecznych.

§ 65. W Bibliotece Użytkownik zobowiązany jest mieć zakryte usta i nos, zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, oraz zdezynfekować ręce.

§ 66.   W Bibliotece Użytkownik przebywa jedynie w wyznaczonych miejscach, zachowując w kontaktach z innymi osobami dystans społeczny wymagany przepisami prawa.

§ 67.   Użytkownik, który podczas jednej wizyty w Bibliotece chce zwrócić i wypożyczyć materiały biblioteczne, w pierwszej kolejności dokonuje zwrotu, a przed skorzystaniem
z wolnego dostępu do materiałów bibliotecznych i ich wypożyczeniem korzysta z szatni
i dezynfekuje ręce.

§ 68.   Pracownicy Biblioteki instruują Użytkowników co do zasad bezpieczeństwa oraz organizacji pracy w Bibliotece oraz monitorują liczbę Użytkowników jednocześnie przebywających w danej agendzie.

§ 69.   Użytkownik przebywający w Bibliotece zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do instrukcji wydawanych przez pracownika i instrukcji Głównego Inspektoratu Sanitarnego wywieszonych w Bibliotece.

§ 70.   Użytkownik, u którego występują wyraźne oznaki choroby tj. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu nie zostanie obsłużony.

§ 71.   Wszystkie materiały biblioteczne, zwrócone przez Użytkownika, zostają poddane
3-dniowej kwarantannie.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

§ 72.   W razie naruszenia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu kierownik agendy może skierować do Dyrektora wniosek o podjęcie decyzji o czasowym lub całkowitym pozbawieniu Użytkownika prawa do korzystania z materiałów i usług Biblioteki.

§ 73.   Skargi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie Biblioteki.

§ 74.   Rozstrzyganie kwestii szczególnych należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki lub upoważnionej przez niego osoby.

§ 75.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy: ustawa o bibliotekach oraz Kodeks cywilny.

§ 76. W czasie stanu epidemii przestaje obowiązywać „Regulamin korzystania z materiałów
i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie” wprowadzony zarządzeniem nr 9/2013, zmieniony zarządzeniem nr 4/2015.

§ 77.   Niniejszy Regulamin zamieszcza się na tablicach informacyjnych we wszystkich agendach oraz na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.belchatow.pl.

§ 78.   Regulamin, wprowadzony zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, który wszedł

w życie dnia 13 maja 2020 r., zmieniony zarządzeniem nr 17/2020 Dyrektora Miejskiej

i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z dnia 22 września 2020 r., zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z dnia 22 lutego 2021 r. oraz zarządzeniem nr 9/2021 r. Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, który wchodzi w  życie z dniem 1 marca 2021 r.

 

regulamin_korzystania_z_materialow_i_uslug_na_czas_epidemii.pdf Regulamin_korzystania_z_materialow_i_uslug_na_czas_epidemii.pdf

 

 Cennik usług na czas  obowiązywania stanu epidemiiCENNIK USŁUG MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE NA CZAS OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII

OPŁATY:

1. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych

książek lub audiobooków - 4,00 zł od jednej książki

za każde 30 dni po terminie zwrotu

2. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych

filmów - 1,00 zł od jednego filmu

za każdy dzień po terminie zwrotu


Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCLarixBIP
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 91064 odwiedzin