iconSekretariat: 44 632 28 71 iconWypożyczalnia dla dorosłych: 516 355 804 iconWypożyczalnia dla dzieci: 506 681 843 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
social icon social icon social icon
Kontrast Font Font Font
Katalog online

Regulamin korzystania z materiałów i usług na czas obowiązywania stanu epidemii (obowiązuje do 30 czerwca 2022r.)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE
NA CZAS OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na czas obowiązywania stanu epidemii” określa warunki  i zasady korzystania z materiałów i usług  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie.

§ 2. Ilekroć w niniejszym „Regulaminie korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na czas obowiązywania stanu epidemii” jest mowa o:

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin korzystania z materiałów
i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na czas obowiązywania stanu epidemii”;

2) Bibliotece – należy przez to rozumieć Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie;

3) agendach – należy przez to rozumieć Bibliotekę główną i filie Biblioteki;

4) Bibliotece głównej – należy przez to rozumieć siedzibę główną Biblioteki - ul. Kościuszki 9;

5) filiach – należy przez to rozumieć: Filię nr 1 – ul. Rynek Grocholski 18, Filię nr 4 – ul. Turkusowa 7;

6) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę, która spełnia warunki uprawniające, zgodnie z Regulaminem, do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych lub osobę, która jest rodzicem lub opiekunem prawnym małoletniego;

7) materiałach bibliotecznych – należy przez to rozumieć dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: dokumenty graficzne, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne;

8) karcie zobowiązania – należy przez to rozumieć dokument zawierający:

a) dane osobowe Użytkownika: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, PESEL, adres stałego zameldowania (na karcie zobowiązania – adres zamieszkania) i adres korespondencji, grupa statystyczna, telefon kontaktowy, adres e-mail, numer karty bibliotecznej (na karcie zobowiązania – legitymacja), data zapisu oraz w przypadku małoletniego Użytkownika dodatkowo dane osobowe opiekuna prawnego: nazwisko i imię (imiona), PESEL, adres zameldowania (na karcie zobowiązania – adres zamieszkania) , telefon kontaktowy i adres e-mail,

b) pouczenie Użytkownika o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art.233 k.k.),

c) oświadczenie Użytkownika o znajomości i przestrzeganiu postanowień Regulaminu,

d) zgodę Użytkownika na przetwarzanie danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail);

9) karcie bibliotecznej – należy przez to rozumieć kartę umożliwiającą wypożyczanie oraz korzystanie z innych usług bibliotecznych;

10) dokumencie tożsamości – należy przez to rozumieć dokument urzędowy ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług bibliotecznych. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imię (imiona), data  urodzenia, PESEL.

Rozdział 2

Warunki i zasady korzystania z Biblioteki

§ 3. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem usług wyszczególnionych w cenniku.

§ 4. Biblioteka czynna jest dla Użytkowników:

1)      Biblioteka główna – poniedziałek, wtorek w godzinach 7.30 - 15.30;
środa, czwartek, piątek w godzinach 9.00 - 17.00;

2)      filie – poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 9.00 - 17.00;
czwartek, piątek w godzinach 7.30 - 15.30;

3)      W soboty Biblioteka główna i Filie nr: 1, 4 w godzinach: 7.30 - 15.30.

§ 5. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć lub ograniczyć godziny otwarcia Biblioteki

z powodu awarii, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

§ 6. W Bibliotece wypożyczenia i zwroty odbywają się od poniedziałku do piątku oraz w Bibliotece głównej w drugą, trzecią i piątą sobotę miesiąca, w Filii nr 1 w pierwsza sobotę miesiąca, w Filii nr 4 w czwartą sobotę miesiąca.

§ 7. Przy zapisie zgłaszający się:

1) okazuje dokument tożsamości;

2) podpisuje kartę zobowiązania;

3) otrzymuje kartę biblioteczną.

§ 8. Małoletniego Użytkownika zapisuje rodzic/opiekun prawny, który odpowiada za niego i wypożyczone przez niego materiały biblioteczne.

§ 9. Podpisanie przez Użytkownika karty zobowiązania jest równoznaczne z poświadczeniem odbioru karty bibliotecznej, którą Użytkownik może posługiwać się we wszystkich agendach. Utratę karty bibliotecznej Użytkownik zgłasza w dowolnej agendzie, co spowoduje zablokowanie konta i uniemożliwienie korzystania z niej przez osoby trzecie.

§ 10. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych zawartych w karcie zobowiązania.

§ 11. Bibliotekarz może odmówić obsługi Użytkownika, który nie posiada zaktualizowanych danych osobowych na karcie zobowiązania oraz aktualnej karty bibliotecznej.

§ 12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia jej utraty przez właściciela.

§ 13. Użytkownik ma dostęp do katalogu online (OPAC) i swojego konta internetowego. Do aktywacji konta internetowego niezbędny jest login i hasło, które należy odebrać w dowolnej agendzie.

§ 14. W Bibliotece obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych, palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników. Nie obsługuje się: osób nietrzeźwych, niestosujących się do norm społecznych.

§ 15. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy Użytkownika pozostawione na jej terenie.

Rozdział 3

Zasady wypożyczania i udostępniania materiałów bibliotecznych

§ 16. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację Użytkowników, wypożyczeń książek, audiobooków i filmów.

§ 17. Wypożyczenia i zwroty odbywają się tylko na wyznaczonych stanowiskach obsługi.

§ 18. Użytkownikom korzystającym z księgozbioru zaleca się zdezynfekowanie rąk oraz skorzystanie z szatni.

§ 19. Biblioteka może ograniczyć wolny dostęp do materiałów bibliotecznych, w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej.

§ 20. Wypożyczenia odbywają się za okazaniem karty bibliotecznej. Bibliotekarz może zażądać okazania dokumentu tożsamości.

§ 21. W każdej agendzie Użytkownik może wypożyczyć do 4 książek i do 4 czasopism, z wyjątkiem czasopism bieżących, dzienników, roczników oprawnych i archiwalnych, prasy regionalnej oraz zbiorów regionalnych. Ponadto, w Bibliotece głównej w Wypożyczalni dla dorosłych (ul. Kościuszki 9) może wypożyczyć maksymalnie 4 audiobooki i 4 filmy.

§ 22. Rekomenduje się wypożyczanie książek, audiobooków i filmów po wcześniejszym ich zamówieniu bądź zarezerwowaniu, mailowo, telefonicznie lub przez system biblioteczny.

§ 23. Książki lub audiobooki, zamówione bądź zarezerwowane, należy odebrać w danej agendzie przed upływem 7 dni od dokonania rezerwacji lub pozyskania informacji o ich dostępności. Zamówione bądź zarezerwowane filmy należy odebrać w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji lub pozyskania informacji o ich dostępności. Nieodebranie ww. materiałów bibliotecznych w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia lub rezerwacji.

§ 24. Książki, audiobooki i czasopisma wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Filmy na okres nie dłuższy niż 7 dni.

§ 25. Biblioteka może – przed upływem terminu, o którym mowa w §24 wydłużyć, na prośbę Użytkownika, termin zwrotu materiałów bibliotecznych, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników. Wypożyczenie można prolongować: osobiście, telefonicznie, drogą mailową lub po zalogowaniu się w systemie bibliotecznym, gdzie jeden tytuł można prolongować 3-krotnie. Po upływie ww. terminu materiały biblioteczne należy oddać.

§ 26. Biblioteka może żądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed terminem określonym w §24, jeśli jest na nie zapotrzebowanie ze strony innych Użytkowników.

§ 27. Wypożyczone materiały biblioteczne można oddać tylko w tej agendzie, w której zostały wypożyczone. Dopuszcza się zwrot materiałów bibliotecznych z Filii nr 2 oraz Filii nr 3 w Bibliotece głównej w Wypożyczalni dla dorosłych.

§ 28. Z czasopism: bieżących, dzienników, roczników oprawnych i archiwalnych, prasy regionalnej oraz zbiorów regionalnych Użytkownik może korzystać tylko na miejscu po uprzednim odnotowaniu tego przez bibliotekarza. Roczniki czasopism oprawnych
i archiwalnych Użytkownik zamawia u bibliotekarza. Po skorzystaniu z wymienionych materiałów bibliotecznych Użytkownik zobowiązany jest oddać je bibliotekarzowi.

§ 29. Biblioteka oferuje usługę „Książka z dostawą do domu”, skierowaną do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego, mających problem z przybyciem do Biblioteki. Zasady korzystania z usługi określa odrębny regulamin.

§ 30. Biblioteka może czasowo udostępniać Użytkownikowi wykupiony przez nią dostęp do książek on-line na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

§ 31. Biblioteka umożliwia bezpłatne korzystanie ze Zbiorów Biblioteki Narodowej za pośrednictwem Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Zasady korzystania z wypożyczalni określa Regulamin Użytkownika zamieszczony na stronie Academiki.

§ 32. Biblioteka umożliwia wypożyczanie odtwarzacza cyfrowej książki mówionej Czytak 4 osobom niewidomym i słabowidzącym na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

Rozdział 4

Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

§ 33. Za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad termin nalicza się opłatę w wysokości zgodnej z cennikiem.

§ 34. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysłanej mu korespondencji informującej w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych.

§ 35. Wysłaną przez Bibliotekę korespondencję, pod podany przez Użytkownika ostatni adres, uważa się za doręczoną po upływie 7 dni od daty wysłania.

§ 36. Jeśli Użytkownik, mimo upomnienia, odmawia oddania materiałów bibliotecznych oraz uiszczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 37. Biblioteka nie ma obowiązku przypominać Użytkownikowi o terminie zwrotu wypożyczonych przez niego materiałów bibliotecznych.

§ 38. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz nieuregulowanie należnych opłat skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego i utratą prawa do korzystania z wszelkich usług Biblioteki, do czasu uregulowania zobowiązań.

§ 39. Wszelkie zobowiązania finansowe wobec Biblioteki, Użytkownik może wpłacić w dowolnej agendzie lub na rachunek bankowy Biblioteki.

Rozdział 5

Poszanowanie materiałów bibliotecznych

§ 40. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych. Ma też obowiązek zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

§ 41. Użytkownikowi zabrania się dezynfekcji wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

§ 42. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiału bibliotecznego Użytkownik wpłaca do kasy Biblioteki odszkodowanie. Bibliotekarz ustala wysokość odszkodowania z uwzględnieniem wartości antykwarycznej i stopnia uszkodzenia lub zniszczenia materiału bibliotecznego.

§ 43. W razie zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia jednego z woluminów wypożyczonego wydawnictwa wielotomowego Użytkownik odpowiada jak za utratę całości wydawnictwa.

§ 44. Użytkownik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć w miejsce zagubionych, zniszczonych lub uszkodzonych materiałów bibliotecznych, inne nie mniejszej wartości, przydatne Bibliotece.

Rozdział 6

Kaucje

§ 45. Użytkownik, który nie posiada stałego zameldowania na terenie powiatu bełchatowskiego, jest zobowiązany do wpłacenia zryczałtowanej kaucji w wysokości zgodnej z cennikiem. Wpłaty może dokonać w dowolnej agendzie.

§ 46. Użytkownik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym agendę, w której chce dokonać wycofania, co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.

§ 47. Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu.

§ 48. Kaucja przechodzi na rzecz Biblioteki:

1) po roku od zaprzestania korzystania Użytkownika z wypożyczalni;

2) w przypadku zaliczenia jej na poczet zobowiązań Użytkownika wobec Biblioteki.

§ 49. Odpowiednie porozumienia, zawarte pomiędzy Biblioteką a innymi podmiotami (np. szkołami), zwalniają Użytkowników z wpłaty kaucji.

 

Rozdział 7

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

§ 50. Stanowiska komputerowe służą do pozyskiwania informacji z bibliotecznych baz danych i zasobów Internetu.

§ 51. Ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu może korzystać Użytkownik, który ukończył 13 lat i posiada kartę biblioteczną. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje za pośrednictwem  bibliotekarza.

§ 52. Udostępnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu poprzedzone jest odnotowaniem przez bibliotekarza odwiedzin na podstawie karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości.

§ 53. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy.

§ 54. Użytkownik ma prawo do wyszukiwania informacji z Internetu wyłącznie przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera.

§ 55. Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody bibliotekarza, z własnego sprzętu komputerowego (np. laptop, notebook, tablet, smartfon).

§ 56. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych, aplikacji i stron dostępnych w Internecie.

§ 57. Zabrania się zmieniania konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym oraz korzystania z przenośnych pamięci masowych.

§ 58. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy,
w dowolnym czasie, przez bibliotekarza. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad może nastąpić natychmiastowe przerwanie sesji Użytkownika.

§ 59. Osoba małoletnia może zostać pozbawiona dostępu do komputera na żądanie rodzica/opiekuna prawnego.

§ 60. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze pornograficznym, nawiązujące do przemocy, wulgarne, obrażające uczucia lub dobre obyczaje oraz korzystania z płatnych stron Internetu.

§ 61. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnianego mu komputera.

§ 62. Korzystanie z baz danych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych
i bibliograficznych powinno odbywać się bez naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdział 8

Dane osobowe przetwarzane przez Bibliotekę

§ 63. Biblioteka zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie, z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 64. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Biblioteka, ul. Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów.

§ 65. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@biblioteka. belchatow.pl.

§ 66. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych, w tym dochodzenia roszczeń, statystycznych, zaspokajania i rozwijania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Podstawą prawną przetwarzania są: ustawa o bibliotekach, ustawa o statystyce publicznej, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Kodeks cywilny.

§ 67. Dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu) przetwarzane są w celach: kontaktu i możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). W przypadku osoby małoletniej zgody udziela rodzic/opiekun prawny.

§ 68. Podanie przez Użytkownika danych osobowych zawartych w § 2 pkt 9 lit. a Regulaminu za wyjątkiem telefonu kontaktowego
i adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Biblioteki. Podanie danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne.

§ 69. Biblioteka może pobrać dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej) oraz dane kontaktowe z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL.

§ 70. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika Biblioteki jest podmiot dostarczający i wspierający system komputerowy Biblioteki w celu obsługi, z którym Biblioteka podpisała umowę powierzenia danych oraz mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

§ 71. Dane osobowe Użytkownika Biblioteki przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

§ 72. Użytkownik Biblioteki ma prawo dostępu do treści podanych danych, ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 73. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych kontaktowych (adres e-mail, nr telefonu), w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody przez Użytkownika ograniczy zakres świadczonych przez Bibliotekę usług.

§ 74. Biblioteka może usunąć dane Użytkownika z bazy Użytkowników, jeśli nie posiada on zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 75. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy Użytkownik może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 9

Zasady bezpieczeństwa

§ 76. W Bibliotece Użytkownik zobowiązany jest mieć zakryte usta i nos, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaleca się dezynfekcję rąk.

§ 77. Pracownicy Biblioteki instruują Użytkowników co do zasad bezpieczeństwa oraz organizacji pracy w Bibliotece.

§ 78. Użytkownik przebywający w Bibliotece zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do instrukcji wydawanych przez pracownika i instrukcji Głównego Inspektoratu Sanitarnego wywieszonych w Bibliotece.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 79. W razie naruszenia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu kierownik agendy może skierować do Dyrektora wniosek o podjęcie decyzji o czasowym lub całkowitym pozbawieniu Użytkownika prawa do korzystania z materiałów i usług Biblioteki.

§ 80. Skargi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie Biblioteki.

§ 81. Rozstrzyganie kwestii szczególnych należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki lub upoważnionej przez niego osoby.

§ 82. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy: ustawa o bibliotekach oraz Kodeks cywilny.

§ 83. W czasie stanu epidemii przestaje obowiązywać „Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie” wprowadzony zarządzeniem nr 9/2013, zmieniony zarządzeniem nr 4/2015.

§ 84. Niniejszy Regulamin zamieszcza się na tablicach informacyjnych we wszystkich agendach oraz na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.belchatow.pl.

§ 85. Regulamin, wprowadzony zarządzeniem nr 24/2021 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z dnia
1 lipca 2021 r. w sprawie Regulaminu korzystania z materiałów i usług Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie
na czas obowiązywania stanu epidemii wprowadzony w życie z dniem 1 lipca 2021 r., zmieniony zarządzeniem nr 1/2022 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Miejskiej                                 i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na czas obowiązywania stanu epidemii wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2022 r., zmieniony zarządzeniem nr 10/2022 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na czas obowiązywania stanu epidemii wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

tekst_jednolity.pdf Regulamin korzystania z materiałów i usług na czas epidemii.pdf

2022-06-24cennik_usLug_miejskiej_i_powiatowej_biblioteki_publicznej.pdf cennik_usług_miejskiej_i_powiatowej_biblioteki_publicznej.pdf

CENNIK USŁUG MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE
NA CZAS OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII

OPŁATY:

1. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych

książek lub audiobooków                                                     -           4,00 zł od jednej książki

za każde 30 dni po terminie zwrotu

2. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych

filmów                                                                                   -           1,00 zł od jednego filmu

za każdy dzień po terminie zwrotu

 

3. Za wysłaną korespondencję informującą w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych:

 • listem zwykłym                                                            -             4,50 zł                      
 • listem poleconym za potwierdzeniem odbioru           -           10,00 zł          
 • zwrot do nadawcy nieodebranego listu                      -             2,60 zł

4. Za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych – odszkodowanie w kwocie ustalonej przez bibliotekarza.

5. Usługi kserograficzne:

 • A4 jednostronne                                                           -           0,25 zł
 • A4 dwustronne                                                             -           0,50 zł
 • A3 jednostronne                                                           -           0,50 zł
 • A3 dwustronne                                                             -           1,00 zł

6. Usługa bibliograficzna:

 • za przygotowanie zestawienia bibliograficznego        -           0,20 zł za 1 rekord
 • za przygotowanie kserokopii materiałów
  bibliograficznych (artykułów)                                       -           0,80 zł za artykuł

7. Wypożyczenia międzybiblioteczne 10,00 zł od jednej książki.

 

KAUCJE

 

Wysokość kaucji zwrotnej dla Użytkowników spoza powiatu bełchatowskiego

 • za wypożyczenie jednej książki, audiobooku, filmu                           -           40,00 zł

Powyższy cennik obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r., zgodnie z zarządzeniem Nr24/2021 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Bełchatowie.

 

Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCLarixBIP
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 161120 odwiedzin