Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znaduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz zapoznawania się z ich późniejszymi zmianami.
Oświadczam, uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane są prawdziwe.