Wspierane akcje

 

 

Sponsorzy

 

 

 

Katalog Opac

Szukaj w katalogu OPAC

Regulaminy
Regulamin korzystania z biblioteki PDF Drukuj Email


Tekst jednolity

Regulaminu korzystania z materiałów i usług

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im.  Józefa Ignacego Kraszewskiego  w Bełchatowie

uwzględniający: Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MiPBP nr 9/2013 roku oraz Aneks nr 1 do Regulaminu wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MiPBP nr 4/2015 roku.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie określa warunki  i zasady korzystania z materiałów i usług  Biblioteki.
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
 • Regulaminie -  oznacza to Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie,
 • Bibliotece -  oznacza to Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie,
 • agendach - oznacza to działy i filie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie,
 • Użytkownikuoznacza to osobę, która spełnia warunki uprawniające, zgodnie z Regulaminem, do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych lub osobę, która jest rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego,
 • materiałach bibliotecznych - oznacza to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: dokumenty graficzne, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne,
 • książce – oznacza to książkę drukowaną lub audiobooka (tj. książkę czytaną przez lektora),
 • karcie zobowiązania – oznacza to dokument zawierający:
  • dane osobowe Użytkownika (na karcie zobowiązania - czytelnika): nazwisko i imiona, datę i miejsce urodzenia, PESEL, imię ojca, adres stałego zameldowania (na karcie zobowiązania – adres zamieszkania) i adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer Użytkownika i znak statystyczny oraz w przypadku niepełnoletniego Użytkownika dodatkowo dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego (na karcie zobowiązania - poręczyciela): nazwisko i imiona, PESEL, adres zameldowania (na karcie zobowiązania – adres zamieszkania), pokrewieństwo i numer telefonu,
  • pouczenie Użytkownika o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art.233 k.k.),
  • oświadczenie Użytkownika o znajomości i przestrzeganiu postanowień Regulaminu,
  • zgodę Użytkownika na przetwarzanie danych,
 • karcie bibliotecznej – oznacza to kartę umożliwiającą wypożyczanie oraz korzystanie z innych usług bibliotecznych, fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: dokumenty graficzne, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne,
 • dokumencie tożsamości – oznacza to dokument urzędowy potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług bibliotecznych. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona, data  i miejsce urodzenia, PESEL. Dokument musi zawierać zdjęcie.


§ 2. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI


 1. Usługi  Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne,  z zastrzeżeniem usług wyszczególnionych w cenniku.
 2. Przy zapisie zgłaszający się:
  1. okazuje dokument tożsamości,
  2. podpisuje kartę zobowiązania,
  3. otrzymuje kartę biblioteczną.
 3. Niepełnoletniego Użytkownika zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który odpowiada za niego i wypożyczone przez niego materiały biblioteczne.
 4. Podpisanie przez Użytkownika karty zobowiązania jest równoznaczne z poświadczeniem odbioru karty bibliotecznej, którą Użytkownik może posługiwać się we wszystkich agendach. Utratę karty bibliotecznej Użytkownik zgłasza w dowolnej agendzie, co spowoduje zablokowanie konta i uniemożliwienie korzystania z niej przez osoby trzecie.
 5. Użytkownik podpisujący kartę zobowiązania ma obowiązek zgłosić zmianę zawartych w niej danych osobowych.
 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia jej utraty przez właściciela.
 7. W Bibliotece obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych, palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów w czytelniach i wypożyczalniach, wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników. Nie obsługuje się: osób nietrzeźwych, niestosujących się do norm społecznych oraz dłużników Biblioteki.
 8. Z dostępu do regałów w wypożyczalni oraz z czytelni może skorzystać tylko Użytkownik nieposiadający przy sobie toreb i wierzchniego okrycia.
 9. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy Użytkownika pozostawione na jej terenie.


§ 3. KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI


 1. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację Użytkowników i wypożyczeń materiałów bibliotecznych.
 2. Wypożyczenia odbywają się za okazaniem karty bibliotecznej. Bibliotekarz może zażądać okazania dokumentu tożsamości.
 3. W każdej agendzie Użytkownik może wypożyczyć 4 książki, ponadto w wypożyczalni dla dorosłych (ul. Kościuszki 9)  może wypożyczyć 4 filmy. Za wypożyczenie filmu pobiera się opłatę zgodnie z cennikiem.
 4. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 5. Biblioteka może  - przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4 - wydłużyć, na prośbę Użytkownika, termin zwrotu książek,  jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych.  Wypożyczenie można prolongować: osobiście, telefonicznie, drogą e-mailową lub po zalogowaniu się w systemie bibliotecznym, gdzie jeden tytuł można prolongować 3-krotnie. Po upływie terminu książki należy oddać.
 6. Biblioteka może żądać zwrotu książek  przed terminem ustalonym w pkt. 4, jeśli jest na nie zapotrzebowanie ze strony innych Użytkowników. Zwrotu filmów Biblioteka może zażądać w każdej chwili.
 7. Materiały biblioteczne zamówione bądź zarezerwowane, w tym przez Internet, należy odebrać w danej agendzie przed upływem 1 tygodnia od pozyskania informacji o jej dostępności.
 8. Koszt telefonicznej usługi informacyjnej, dotyczącej dostępności zamówionych materiałów bibliotecznych, ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem.
 9. Wypożyczone materiały biblioteczne można oddać tylko w tej agendzie, w której zostały wypożyczone.
 10. Biblioteka może czasowo udostępniać Użytkownikowi wykupiony przez nią dostęp do książek on-line za zasadach określonych w odrębnym regulaminie.


§ 4. PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH


 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 pkt. 4  Regulaminu Biblioteka nalicza karę pieniężną w wysokości zgodnej z cennikiem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysłanej mu korespondencji informującej w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych.
 3. Wysłaną przez Bibliotekę korespondencję, pod podany przez Użytkownika ostatni adres, uważa się za doręczoną po upływie 7 dni od daty wysłania.
 4. Jeśli Użytkownik, mimo upomnienia, odmawia oddania materiałów bibliotecznych oraz uiszczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 5. Biblioteka nie ma obowiązku przypominać Użytkownikowi o terminie zwrotu wypożyczonych przez niego materiałów bibliotecznych.
 6. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych książek oraz nieuregulowanie należnych kar skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego i utratą prawa do korzystania z wszelkich usług Biblioteki, do czasu uregulowania zobowiązań.
 7. Użytkownik ma prawo uregulować karę pieniężną, wynikającą z przetrzymywania książek, w dowolnej agendzie.


§ 5. POSZANOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH


 1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych. Ma też obowiązek zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiału bibliotecznego Użytkownik wpłaca do kasy Biblioteki odszkodowanie. Bibliotekarz ustala wysokość odszkodowania z uwzględnieniem  wartości antykwarycznej i stopnia uszkodzenia lub zniszczenia materiału bibliotecznego.
 3. W razie zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia jednego z woluminów wypożyczonego wydawnictwa wielotomowego Użytkownik odpowiada jak za utratę całości wydawnictwa.
 4. Użytkownik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć w miejsce zagubionych, zniszczonych lub uszkodzonych materiałów bibliotecznych, inne nie mniejszej wartości, przydatne Bibliotece.

§ 6. KAUCJE


 1. Użytkownik, który nie posiada stałego zameldowania na terenie powiatu bełchatowskiego, jest zobowiązany do wpłacenia zryczałtowanej kaucji w wysokości zgodnej z cennikiem. Wpłaty może dokonać w dowolnej agendzie.
 2. Użytkownik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym agendę, w której chce dokonać wycofania, co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu.
 4. Kaucja przechodzi na rzecz Biblioteki:
  1. po roku od zaprzestania korzystania Użytkownika z wypożyczalni,
  2. w przypadku zaliczenia jej na poczet zobowiązań Użytkownika wobec Biblioteki.
 5. Pozostawianie kaucji nie dotyczy osób objętych porozumieniem zawartym pomiędzy Biblioteką a innymi podmiotami.


§ 7. KORZYSTANIE Z CZYTELNI


 1. Materiały biblioteczne zgromadzone w czytelni udostępnia się wyłącznie na miejscu, z wyjątkiem §7, pkt. 5.
 2. Bibliotekarz rejestruje Użytkownika w ewidencji odwiedzin.
 3. Dzieci do lat 6 korzystają z czytelni wraz z opiekunem.
 4. Z bieżących czasopism Użytkownik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza. Książki z księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism Użytkownik zamawia i oddaje u bibliotekarza.
 5. Użytkownik, który posiada kartę biblioteczną może wypożyczać do domu czasopisma, z wyjątkiem: numerów bieżących, dzienników,  roczników oprawnych oraz prasy regionalnej. W każdej agendzie Użytkownik może wypożyczyć 4 czasopisma na okres nie dłuższy niż 14 dni.
 6. Użytkownikowi posiadającemu kartę biblioteczną Biblioteka może odpłatnie sprowadzić książkę z innej biblioteki za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych. Wysokość opłaty zgodnie z cennikiem.
 7. Z książek sprowadzanych przez wypożyczenia międzybiblioteczne korzystać można wyłącznie na miejscu.
 8. Biblioteka wykonuje płatne usługi kserograficzne z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego (§8, pkt 15). Wysokość opłaty zgodnie z cennikiem.
 9. Biblioteka wykonuje płatną usługę sporządzania zestawień bibliograficznych. Wysokość opłaty zgodnie z cennikiem.


§ 8. KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH


 1. Ze stanowisk komputerowych może korzystać Użytkownik, który posiada kartę biblioteczną. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje za pośrednictwem bibliotekarza.
 2. Użytkownik  musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu, z którego korzysta. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania programu lub udzielania stałej pomocy.
 3. Korzystanie z internetowej usługi informacyjnej  jest usługą odpłatną zgodnie z cennikiem.
 4. Użytkownik ma prawo do wyszukiwania informacji z Internetu wyłącznie przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera.
 5. Stanowiska komputerowe służą do pozyskiwania informacji z bibliotecznych  baz danych i zasobów Internetu  oraz do korzystania z multimediów będących własnością biblioteki.
 6. Z programów multimedialnych Użytkownik korzysta w sesjach 1-godzinnych z możliwością przedłużenia czasu, o ile nie ma innych oczekujących.
 7. Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody bibliotekarza, z własnego sprzętu komputerowego (np. laptop, notebook, tablet).
 8. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych, aplikacji i stron dostępnych w Internecie.
 9. Zabrania się zmieniania konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym oraz korzystania z przenośnych pamięci masowych.
 10. Do odsłuchu dźwięku z komputera Użytkownik jest zobowiązany używać słuchawek.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy, w dowolnym czasie, przez bibliotekarza. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad może nastąpić natychmiastowe przerwanie sesji Użytkownika.
 12. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodzica bądź opiekuna prawnego.
 13. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze pornograficznym, nawiązujące do przemocy, wulgarne, obrażające uczucia lub dobre obyczaje oraz korzystania z płatnych stron Internetu.
 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnianego mu komputera.
 15. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych i bibliograficznych powinno odbywać się bez naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


§ 9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. W razie naruszenia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu kierownik agendy może skierować do dyrektora wniosek o podjęcie decyzji o czasowym lub całkowitym pozbawieniu Użytkownika prawa do korzystania z materiałów i usług Biblioteki.
 2. Skargi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie Biblioteki.
 3. Rozstrzyganie kwestii szczególnych należy do kompetencji dyrektora Biblioteki lub upoważnionej przez niego osoby.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z odzyskiwaniem wypożyczonych materiałów. Użytkownicy dane osobowe podają dobrowolnie, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Kościuszki 9.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy: ustawa o bibliotekach oraz Kodeks Cywilny.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2013 r.
 7. Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem 16.04.2015 r.

POBIERZ W WERSJI PDF

 

 
Polityka cookies PDF Drukuj Email

Polityka cookies

Serwis biblioteczny gwarantuje wszystkim użytkownikom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

Informujemy, że serwis używa na swoich stronach www technologii cookies, tzw. ciasteczek.

Wykorzystujemy pliki cookies do obsługi danej sesji. Są to tymczasowe pliki cookies, które przechowywane są na komputerze podczas przeglądania danego serwisu internetowego. Po zamknięciu przeglądarki pliki te są usuwane z komputera.
Korzystamy również z plików cookies do gromadzenia statystyk odwiedzin naszego serwisu.

W serwisie pliki cookies nie zbierają danych osobowych, pozwalających na personalną identyfikację użytkownika.


Zarządzanie plikami cookies


Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika - komputerze, tablecie, telefonie.

Mimo tego, użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie dokonać zmiany tych ustawień.

Między innymi może:
- zaakceptować obsługę plików cookies, co pozwoli mu na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez serwisy internetowe,
- zablokować lub usuwać zapamiętane na urządzeniu końcowym pliki cookies,
- zarządzać plikami cookies dla wybranych przez użytkownika serwisów,
- określić ustawienia dla różnych typów plików cookies.

Użytkownik który nie dokona zmian w tych ustawieniach, zezwala na przechowywanie i zapisywanie plików cookies w wykorzystywanym urządzeniu końcowym i uzyskiwaniu dostępu do tych informacji.

Informacje o zmianie ustawień w najpopularniejszych obecnie przeglądarkach internetowych znajdą Państwo na stronach:

Mozilla Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie możliwości korzystania z plików cookies i innych podobnych technologii w przeglądarce, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszej witrynie.


 

SzukajLicznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj165
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1863
mod_vvisit_counterW tym miesiącu53004
mod_vvisit_counterw zeszłym miesiącu30429
mod_vvisit_counterWszystkie dni1543418

Uniwersytet I Wieku

 

w.bibliotece.pl

 

 

Ibuk Libra

 

Stała Współpraca

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 
Wszystkie prawa zastrzeżone MiPBP w Bełchatowie '2011